Bank Żywności w Częstochowie
ogłasza nabór
realizatorów/trenerów

do prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2015 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogramie 2015 planowane jest przeprowadzenie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych w udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka.
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia.
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). Celem warsztatów będzie przekazanie adresatom Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 niezbędnej wiedzy gwarantującej efektywne i bezpieczne gospodarowanie własnymi środkami oraz umiejętność właściwego korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych.

Osoby spełniające wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2015, zostaną zatrudniane jako realizatorzy/trenerzy na podstawie umów cywilno-prawnych. Działania będą realizowane w gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego. i miasto Częstochowa.
Link do wytycznych: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/

Bank Żywności w Częstochowie zapewnia pokrycie kosztów dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów.

Przy zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje/doświadczenie w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia społecznego albo w prowadzeniu takich działań, potwierdzone stosowną dokumentacją,
 • miejsce pracy – pełna nazwa wraz z danymi teleadresowymi.

Nabór dokonywany jest do realizacji działań Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2015.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 22 maja 2015 r. w siedzibie Bank Żywności w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 47 a; tel. 34 368 24 48 lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@bzczestochowa.pl


OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2015

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)zainteresowanej realizacją na terenie miasta Częstochowy działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) w Podprogramie 2015, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie miasta Częstochowy.

Cel partnerstwa:

 1. Zapewnienie najuboższym mieszkańcom miasta Częstochowy pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015.
 2. Realizacja działań w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2015 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wymagania wobec Partnera:

1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2015, tj.:

1)prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,

2)posiadać zdolności administracyjne do:

a)realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,

b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,

c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,

3)posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach:

1) administrowania,

2) transportu,

3) magazynowania.

3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/

Tryb składania wniosków:

 1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Termin składania wniosków: 13 maja 2015 r.
 3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: biuro@bzczestochowa.ploraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:

Bank Żywności w Częstochowie
ul. Waszyngtona 47A
42-217 Częstochowa

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 34 368 24 48 lub 507 162 616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu miasta Częstochowy.
 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2015.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz odziałalności pożytku publicznego.

WNIOSEK_OPL_załącznik doc

WNIOSEK_OPL_załącznik pdf

                                                                                                                     Prezes Zarządu
                                                                                                       Banku Żywności w Częstochowie

                                                                                                                 (-) Norbert Kępiński

Close Menu