You are currently viewing „Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej”

„Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej”

Bank Żywności w Częstochowie wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych u 80 osób korzystających z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie na obszarze Województwa Śląskiego.

Więcej informacji w zakładce Projekt EFS.