You are currently viewing OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020  WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2018

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Miasta Częstochowy działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Podmioty uprawnione do udziału naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Miasta Częstochowy.

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta  Gminy Częstochowa pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Wymagania wobec Partnera:

Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018 jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., tj.

W obszarze administrowania:

 • posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,
 • zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2018,
 • zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2018, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,
 • zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,
 • wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczanie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,
 • organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy.

W obszarze magazynowania:

 • posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
 • zapewnienie monitoringu/ochrony  za  pośrednictwem  specjalistycznych  firm  lub  w  ramach  własnych  zasobów i możliwości,
 • zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,
 • prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2018 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych,
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
 • zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2018.

Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRPiPS pod linkiem:  https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2018—materialy-aktualne—kwiecien-2018-r/

Tryb składania wniosków:

Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:

 • POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL – podmioty, które dotychczas z nami nie współpracowały
 • POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrócona – podmioty, które z nami już współpracowały

Termin składania wniosków: 5 październik 2018 r.

Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:

Bank Żywności w Częstochowie
Żwirki i Wigury 6/14 p.309
42-217 CZĘSTOCHOWA

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018 można uzyskać pod numerem telefonu: 34/ 325 50 36 lub 507 162 616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.
 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we „Wniosku weryfikującym spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018”.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                                                        Banku Żywności w Częstochowie
                                                                                                        (-) Norbert Kępiński

 

Częstochowa, dnia 28 września 2018 r.

POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrócona

POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL

CZESTOCHOWA_OGŁOSZENIE