Bank Żywności w Częstochowie wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 „Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych u 80 osób korzystających z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie na obszarze Województwa Śląskiego.

W ramach kompleksowego programu integracji społeczno-zawodowej uczestnicy projektu „Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej” otrzymają wsparcie w zakresie: zdobywania wiedzy i nowych kompetencji zawodowych, aktywizacji psychospołecznej i zawodowej, poprawy wizerunku, poprawy kondycji zdrowotnej.

W projekcie przewidziano następujące działania:

  • kursy zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej,
  • warsztaty kreowania wizerunku,
  • warsztaty kulinarne,
  • poradnictwo psychodietetyczne,
  • identyfikacja potrzeb, indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i biznesowe.

W ramach wsparcie w zakresie kreowania wizerunku uczestnicy projektu otrzymują: zestaw kosmetyków oraz komplet odzieży do wykorzystania m. in. podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Uczestnicy projektu otrzymują stypendium.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Biuro projektu:

Bank Żywności w Częstochowie

ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309, 42-217 Częstochowa

tel. 34 325 50 36; 507 162 616, e-mail: czestochowskibz@op.pl