INFORMACJA O DZIAŁANIACH W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH

 

W ramach realizacji POPŻ 2014-2020 prowadzone są następujące działania towarzyszące:

 1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 1. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS) w formie:
 • warsztatów kulinarnych,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej,
 • warsztatów dietetycznych,
 • warsztatów z zakresu niemarnowania żywności.

Działania finansowe będą realizowane przez Bank Żywności w Częstochowie w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

Działania towarzyszące nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie ale muszą być z nimi komplementarne.