You are currently viewing Bank Żywności realizuje w 2023 r. zadanie publiczne zlecone przez Wojewodę Śląskiego

Bank Żywności realizuje w 2023 r. zadanie publiczne zlecone przez Wojewodę Śląskiego

Bank Żywności w Częstochowie realizuje zadanie pod nazwą „Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością” dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 30 000 zł.

Stowarzyszenie prowadzi dystrybucję żywności dla beneficjentów, którymi są podopieczni organizacji pozarządowych oraz placówek i ośrodków pomocy społecznej. Żywność trafia do ponad 15 000 osób z terenu województwa śląskiego. Wśród adresatów pomocy znajdują się osoby bezdomne, skrajnie ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz rodziny dotknięte patologiami społecznymi.

Realizacja zadania zakończy się z końcem roku.