Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współpfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Częstochowa działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Częstochowa.

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Częstochowa pomocy żywnościowej w okresie:

luty 2023 – sierpnia  2023.

Wymagania wobec Partnera:

Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus z dnia 11 maja 2021 r., zmienionych w dniu: 13 grudnia 2021r., 25 stycznia 2022 r.,

11 sierpnia 2022 r., 21 października 2022r. tj.:

 1. W obszarze administrowania:
 • posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,
 • zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2021 Plus,
 • zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2021 Plus , zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,
 • zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,
 • wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczanie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,
 • organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy.
 1. W obszarze magazynowania:
 • posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
 • zapewnienie monitoringu/ochrony  za  pośrednictwem  specjalistycznych  firm  lub  w  ramach  własnych  zasobów i możliwości,
 • zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,
 • prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2021 Plus + oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych,
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,
 • zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRiPS pod linkami: 

 https://www.gov.pl/web/rodzina/popz-wytyczne-dla-podprogramow

oraz

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Tryb składania wniosków:

 1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „DEKLARACJĘ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:- POPŻ21Plus_Deklarcja OPL do uczestnictwa w POPŻ

Termin składania deklaracji: do 26 kwietnia 2023 r.

 1. Deklarację (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:

Bank Żywności w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309, 42-217 CZĘSTOCHOWA

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.
 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi w „DEKLARACJĘ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus”.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Banku Żywności w Częstochowie

(-) Norbert Kępiński

 

Częstochowa, dnia 19 kwietnia  2023 r.POPŻ21Plus_Deklarcja OPL do uczetsnictwa w POPŻPOPŻ21Plus_Deklarcja OPL do uczetsnictwa w POPŻ

Ogłoszenie_2021plus